Algemene voorwaarden Studio Lysianthus

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Studio Lysianthus: de eenmanszaak Studio Lysianthus, gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77138619.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Lysianthus een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Studio Lysianthus voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het helpen van vrouwelijke ondernemers bij het bouwen en ontwerpen van websites, het bieden van ondersteuning bij de technische aspecten van de ontwikkelde website, het geven van strategiesessies en het ontwikkelen van branding onderdelen zoals een huisstijl, visitekaartjes, logo’s etc en tevens de verkoop van website templates via Etsy.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio Lysianthus en de klant krachtens welke Studio Lysianthus de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Studio Lysianthus worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: www.studiolysianthus.nl 


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Lysianthus gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Studio Lysianthus of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio Lysianthus en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Studio Lysianthus zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.


ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Studio Lysianthus zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Studio Lysianthus met een vooraf geschat aantal uren of het tarief. Indien nodig kunnen er, op nacalculatie, extra kosten in rekening worden gebracht in verband met hosting en licenties.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Studio Lysianthus het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studio Lysianthus niet.
3.5. Studio Lysianthus behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 33% van de totale opdracht aan de klant te factureren alvorens Studio Lysianthus de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.6. Alle door Studio Lysianthus gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten, drukkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. Studio Lysianthus behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Studio Lysianthus behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.10. Binnen de ontwerpfase is het mogelijk om door middel van 3 correctierondes correcties aan Studio Lysianthus door te geven, tenzij anders overeengekomen. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De correcties dienen binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Studio Lysianthus.
3.11. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door Studio Lysianthus meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Studio Lysianthus.
3.12. Studio Lysianthus is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Studio Lysianthus verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Studio Lysianthus binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Lysianthus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Studio Lysianthus heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Studio Lysianthus zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Studio Lysianthus wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden of bij annulering van de opdracht 33% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingehuurde derden, te vergoeden. Indien door de klant een aanbetaling voldaan is, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding.
4.7. Indien Studio Lysianthus, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Studio Lysianthus gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Studio Lysianthus in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Studio Lysianthus uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Na akkoord op de offerte dient binnen 3 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant Studio Lysianthus niet binnen 3 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is Studio Lysianthus gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.
4.9. In aanvulling op artikel 4.8. zal Studio Lysianthus de klant binnen de opdracht maximaal 3 keer herinneren de benodigde input aan te leveren. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft, is Studio Lysianthus zonder akkoord van de klant gerechtigd de opdracht te beëindigen. 


ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR STUDIO LYSIANTHUS

5.1. Studio Lysianthus garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Studio Lysianthus spant zich in om de gegevens die Studio Lysianthus voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Studio Lysianthus met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Studio Lysianthus is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Studio Lysianthus uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Studio Lysianthus eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Studio Lysianthus en/of overige promotionele uitingen van Studio Lysianthus. Tevens geeft de klant Studio Lysianthus toestemming om de gemaakte ontwerpen ter promotionele doeleinden te gebruiken op de website, social media kanalen en in een portfolio. Indien de klant geen toestemming wenst te geven, dient de klant dit voor of tijdens de opdracht aan Studio Lysianthus kenbaar te maken.
5.6. Studio Lysianthus is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Studio Lysianthus tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. Studio Lysianthus behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door Studio Lysianthus is opgeleverd.
5.8. Studio Lysianthus werkt voor het ontwerpen van grafische bestanden virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Studio Lysianthus een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.9. Studio Lysianthus behoudt zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert, de opdracht te weigeren en de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Studio Lysianthus te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Studio Lysianthus onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Studio Lysianthus om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Lysianthus zijn verstrekt, heeft Studio Lysianthus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Studio Lysianthus steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Studio Lysianthus geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Studio Lysianthus binnen 14 dagen na afronding van de opdracht. Studio Lysianthus streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Studio Lysianthus van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Studio Lysianthus nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Studio Lysianthus niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Studio Lysianthus inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Studio Lysianthus is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Studio Lysianthus tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, zoals templates, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.10. De klant is gehouden tot goedkeuring van de door Studio Lysianthus gemaakte websitecontent. Indien er fouten/onjuistheden staan in de content nadat deze zijn goedgekeurd door de klant, kan Studio Lysianthus hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6.11. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de gemaakte website en de zonder voorafgaand overleg met Studio Lysianthus. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Studio Lysianthus, wijzigingen aanbrengt is Studio Lysianthus niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.


ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Studio Lysianthus te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Studio Lysianthus opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 7 dagen na akkoord op de offerte aan Studio Lysianthus toe te sturen.
7.2. Een door Studio Lysianthus vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Studio Lysianthus niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Studio Lysianthus, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Studio Lysianthus mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Studio Lysianthus beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Studio Lysianthus is tevens niet aansprakelijk voor de vertraging van de uitvoering van de opdracht.
7.6. Aan de leveringsplicht van Studio Lysianthus zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Studio Lysianthus geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.7. Tenzij anders overeengekomen bevat de opdracht slechts de onderdelen die in de offerte zijn opgenomen. Offertes zijn standaard exclusief geschikte (WordPress-)hosting, het maken van back-ups en domeinnaamregistratie.


ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Studio Lysianthus verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Studio Lysianthus biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de diensten aan de klant ter beschikking worden gesteld.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Studio Lysianthus besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Studio Lysianthus besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Studio Lysianthus voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Studio Lysianthus verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Studio Lysianthus kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio Lysianthus een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door Studio Lysianthus geleverde producten en diensten blijven eigendom van Studio Lysianthus totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Studio Lysianthus zijn voldaan. Te allen tijde met inachtneming van artikel 9 in verband met het intellectueel eigendom van Studio Lysianthus.
8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €5,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.


ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, foto’s, huisstijlen, templates, modellen, (bron)bestanden, vormgevingen, teksten alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio Lysianthus tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Studio Lysianthus geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor ontwerpen die niet door de klant uitgekozen zijn voor de levering van de producten/diensten.
9.3. De inhoud van de website van Studio Lysianthus, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Studio Lysianthus en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Studio Lysianthus.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Studio Lysianthus ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Studio Lysianthus, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Studio Lysianthus geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Studio Lysianthus is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Studio Lysianthus plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Studio Lysianthus vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Studio Lysianthus recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.9. De klant krijgt na levering van de grafische ontwerpen en/of de website een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt geen toegang tot het bronbestand.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Studio Lysianthus en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Studio Lysianthus gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Studio Lysianthus kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de door Studio Lysianthus gegeven adviezen tijdens de opdracht.
10.2. Indien Studio Lysianthus onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €3.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Studio Lysianthus uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Studio Lysianthus dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Lysianthus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Lysianthus toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Studio Lysianthus sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Studio Lysianthus geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Studio Lysianthus.
10.5. Studio Lysianthus is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, hacks, DDOS aanvallen en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. De klant vrijwaart Studio Lysianthus voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Studio Lysianthus.
10.7. Studio Lysianthus is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. Studio Lysianthus is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien deze discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat. 


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Studio Lysianthus is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Studio Lysianthus is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Studio Lysianthus weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio Lysianthus kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Studio Lysianthus een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Studio Lysianthus onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Studio Lysianthus of Studio Lysianthus zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Studio Lysianthus, wanprestatie door leveranciers van Studio Lysianthus waardoor Studio Lysianthus haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Studio Lysianthus of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Studio Lysianthus tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Studio Lysianthus in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Studio Lysianthus opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel de klant als Studio Lysianthus, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Studio Lysianthus de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Studio Lysianthus voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Studio Lysianthus;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.6. Studio Lysianthus zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.4 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Studio Lysianthus vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.8. Studio Lysianthus behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Studio Lysianthus overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.


ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Studio Lysianthus zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Studio Lysianthus in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Studio Lysianthus worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Studio Lysianthus aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Studio Lysianthus.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Studio Lysianthus te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Studio Lysianthus, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.


ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN STRIPPENKAART

14.1. Studio Lysianthus biedt verschillende strippenkaarten. De klant kan deze strippenkaart via de e-mail aanvragen of bestellen via de website.
14.2. De strippenkaart kan voor 2, 6, 8 of 10 uur worden afgenomen. De strippenkaart wordt via de e-mail aangevraagd, Studio Lysianthus houdt vervolgens een urenregistratie bij. De klant kan Studio Lysianthus te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen.
14.3. Indien de klant meer uren wenst af te nemen dan opgenomen is in het abonnement, worden deze uren in rekening gebracht op basis van nacalculatie en aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Studio Lysianthus.
14.4. De strippen op de strippenkaart gaan per 15 minuten.
14.5. De strippenkaart is 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen. Restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk.
14.6. Opdrachten die binnen de strippenkaart vallen, dienen door de klant per email te worden aangeleverd via lisan@studiolysianthus.nl. Werkzaamheden/verzoeken die op andere manieren worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.


ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN SOFTWARE, HOSTING, LICENTIES EN BACK-UPS BIJ ONTWERP WEBSITE

15.1. Studio Lysianthus is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of applicaties die niet door Studio Lysianthus zijn geïnstalleerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het updaten van de website, plugins en thema’s zodat deze blijven functioneren en geen problemen aan de website veroorzaken.
15.2. De klant ontvangt, indien nodig, bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Studio Lysianthus geïnstalleerde plugins op de website. Deze sub licenties zijn geldig zo lang de overeenkomst tussen Studio Lysianthus en de klant duurt. Bij of na het einde van de overeenkomst komen deze sub licenties te vervallen.
15.3. Studio Lysianthus is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de klant aangeleverde informatie en/of de bestaande website. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant om back-ups te maken van de opgeslagen informatie waar Studio Lysianthus toegang toe heeft. Studio Lysianthus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie.
15.4. Studio Lysianthus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lettertypes, licenties, plugins, software, stockphoto’s en/of andere content die door de klant wordt aangeleverd, maar waarvan de klant geen geldige gebruikslicentie kan tonen.
15.5. Studio Lysianthus stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting binnen 14 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.
15.6. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, zijn de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing. Studio Lysianthus biedt de verhuisgegevens aan de klant aan en zal haar uiterste best doen de verhuizing zo soepel te laten verlopen.
15.7. In geval van onmacht in de zin van artikel 11 en in het bijzonder bij de ontbinding van Studio Lysianthus door overlijden, zijn passende maatregelen getroffen met een externe partij om zorg te dragen voor de overdracht van de website en webhosting.

 

ARTIKEL 16. WEBHOSTING

16.1. Indien is overeengekomen dat Studio Lysianthus voor de klant webhosting diensten zal leveren in welke vorm dan ook (shared hosting, wordpress hosting, vps hosting, dedicated hosting, co-location, etc), geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.
16.2. Het is de klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) Studio Lysianthus die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:

 • inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
 • smadelijk;
 • bedreigend;
 • beledigend;
 • racistisch;
 • haat zaaiend;
 • discriminerend is;
 • porno of kinderporno bevat;
 • de privacy van derden schendt of;
 • verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.

16.3. Studio Lysianthus is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Studio Lysianthus is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.
16.4. Indien de klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van Studio Lysianthus die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 16.2 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is Studio Lysianthus gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de klant het recht toekomt van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Studio Lysianthus op het moment van ontbinding, onder omstandigheden als omschreven in dit lid, nog vorderingen op de klant heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.
16.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 16.2 is het de klant niet toegestaan spam te versturen vanaf de servers van Studio Lysianthus. Het is de klant eveneens niet toegestaan om nieuwsbrieven te versturen vanaf de servers van Studio Lysianthus waarin de ontvanger niet de mogelijkheid wordt geboden zich af te melden voor deze nieuwsbrief.
16.6. De klant dient zich te gedragen conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette zoals weergegeven in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). De klant zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van deze Netiquette.
16.7. Het is de klant ten strengste verboden om overige gebruikers van de door Studio Lysianthus aangeboden diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Studio Lysianthus.
16.8. Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Studio Lysianthus de klant informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer, diskruimte en andere resources. Indien de klant de overeengekomen hoeveelheid resources overschrijdt, is Studio Lysianthus gerechtigd de webhosting diensten van de klant te onderbreken. De klant kan tegen betaling overstappen naar een pakket met meer resources en op deze manier de dienst hervatten.
16.9. De duur van de overeenkomst hoeft niet te worden verlengd. +/- 30 dagen voor het aflopen van de hosting informeert Studio Lysianthus de klant. Indien de klant expliciet aangeeft de overeenkomst niet automatisch te willen voortzetten zal deze automatisch door Studio Lysianthus worden beëindigd.
16.10 Studio Lysianthus zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Studio Lysianthus opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen.


ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Lysianthus en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Studio Lysianthus alleen bindend indien en voor zover deze door Studio Lysianthus uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
17.3. Studio Lysianthus spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
17.4. Indien Studio Lysianthus op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
17.5. Zowel de klant als Studio Lysianthus zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
17.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
17.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Studio Lysianthus hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
17.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Lysianthus partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.9. De klant en Studio Lysianthus zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
17.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Studio Lysianthus en de klant.

versie: november 2021